ESG-case stories

Casestories fra vores bæredygtighedsrapport 2019/20

Cirkulær tilgang til produktdesign

"Forestil dig, at vi gennem vores arbejde med produktdesign kunne levere bæredygtige løsninger, der har en positiv indvirkning på miljøet omkring os."

Nicklas Christian Funk
Sustainability Engineer
 Ambu

Cirkulær tilgang til produktdesign

I vores bestræbelser på at arbejde hen imod en mere bæredygtig fremtid har Ambu valgt at se tilbage. Faktisk helt tilbage til begyndelsen af en produktcyklus – nemlig produktdesignet. En af de tre bæredygtighedssøjler, som Ambu har defineret, omhandler cirkulært design og vedrører bæredygtighed i forbindelse med valg af materialer, dele, forarbejdning, moduler, produkter, emballage osv.

Vi ønsker at få Ambus bæredygtighedsindsats til at vokse og blive mere integreret i virksomheden, og vi ønsker en cirkulær økonomisk tankegang, der skal lede dette,” siger Nicklas Funk, Sustainability Engineer hos Ambu.

Seks designprincipper
Nicklas Funk har fokuseret på produktdesign og udarbejdet en vejledning, der beskriver seks principper, som understøtter virksomhedens innovationsprojekter og vejleder om mere bæredygtige processer og resultater. Principperne rejser vigtige spørgsmål og giver solid rådgivning om, hvilke skridt der kan tages for at gøre et produktudviklingsprojekt mere bæredygtigt.

Det er vigtigt for os at have disse vejledende principper, da de er med til at opbygge interne kompetencer, gøre bæredygtighed til en integreret del af ethvert projekt og sætte alle overvejelserne bag vores produktinnovationer i et større perspektiv. De hjælper os også som virksomhed med at tale det samme sprog, når det kommer til bæredygtighed,” forklarer Nicklas Funk.

En tid med muligheder
I lyset af Ambus vækst- og ekspansionsrejse, fastslår Nicklas Funk, at dette er det optimale tidspunkt at investere i mere bæredygtighed i virksomheden, og siger:

Lige nu er der i Ambu stor fokus på innovation og metoder til at sikre langsigtet vækst for virksomheden, og det betyder også, at der lige nu er rig mulighed for at forankre en gennemgribende bæredygtig tankegang i virksomheden. Hos Ambu arbejder vi målrettet på at optimere arbejdsgange og forbedre kvaliteten af patientplejen. Forestil dig, at vi gennem vores arbejde med produktdesign kunne levere bæredygtige løsninger, der også har en positiv indvirkning på miljøet omkring os.

Betydningen af kliniske undersøgelser

"Matcher den type undersøgelse, vi vælger, det ønskede resultat?"

Helene Gustafsson
Director, Global Clinical Affairs
Ambu

Betydningen af kliniske undersøgelser

For Ambu som producent af medicinsk udstyr er kliniske undersøgelser en vigtig del af det at markedsføre produkter. Afhængigt af de ønskede resultater kan de kliniske undersøgelser involvere manikiner, kadavere, dyr eller mennesker. Undersøgelsestypen, behovet for afprøvning og det potentielle resultat af de kliniske undersøgelser er alle faktorer, der skal overvejes nøje for at sikre den rigtige afprøvning på det rigtige tidspunkt i et produkts levetid.

Når vi markedsfører medicinsk udstyr, har vi brug for kliniske data for at dokumentere, at produkterne opfylder de relevante krav til ydeevne og sikkerhed. Det er dog altid en balancegang. Vi ønsker at gennemføre de nødvendige kliniske undersøgelser, men vi ønsker ikke at udsætte patienter for test af vores produkter, hvis det ikke skønnes hensigtsmæssigt,” siger Helene Gustafsson, Director, Global Clinical Affairs hos Ambu, og uddyber:

Det er vigtigt at overveje udfaldet af de kliniske undersøgelser. Vil en given undersøgelse kun give os den relevante viden til at markedsføre et produkt eller måske også bevise den reelle kliniske ydeevne? Matcher den type undersøgelse, vi vælger, det ønskede resultat? Det er alle spørgsmål, som vi hver dag drøfter i Global Clinical Affairs med henblik på at vurdere indvirkningen af at udføre en klinisk undersøgelse.

En etisk tilgang
Som en del af vurderingen af undersøgelsestype, behovet for undersøgelser og udfaldet af kliniske undersøgelser sørger Ambu for, at undersøgelserne udføres i overensstemmelse med god klinisk praksis (GCP), hvilket fører til et meget højt niveau af etiske standarder. Ambu har etableret en intern etisk komité, der skal vurdere, at vores kliniske undersøgelser planlægges og udføres i overensstemmelse med gældende regler og lovgivning, samt rådgive om yderligere etiske overvejelser

Det er en selvfølge, at vi overholder de regler, der er udstedt af de lokale kompetente myndigheder i de lande, hvor vi udfører kliniske undersøgelser. Derudover har hospitaler oftest deres egen etiske komité. Vi ønsker dog at sikre, at vi tager hånd om alle etiske og kliniske aspekter internt, før vi kontakter den etiske komité på et hospital eller en lokal myndighed. Som medtech-virksomhed har vi et ansvar for kun at udføre relevante og nødvendige kliniske undersøgelser for at understøtte vores produkter.”

Forretningsetik og compliance: En organisatorisk dyd

"Det er et ansvar, vi alle har som en del af Ambu
– fra bestyrelsen til ledelsen til de enkelte medarbejdere"

Casper Venbjerg Hansen
Director, Corporate Business Ethics & Compliance Officer
Ambu

Forretningsetik og compliance: En organisatorisk dyd 

 

Forretningsetik og compliance styrer virksomhedens adfærd, relationer og vækst. Da vi er en virksomhed på vej mod ekspansion, og fordi vi har et tæt forhold til vores interessenter, er det i dag mere end nogensinde afgørende at fremme forretningsetik og compliance og handle med integritet,” svarer Casper Venbjerg Hansen, Director, Corporate Business Ethics & Compliance, da han bliver spurgt om vigtigheden af forretningsetik og compliance i Ambu.

Som en global og voksende virksomhed skal Ambu sikre sig at overholde nationale og internationale retningslinjer og standarder, og flere initiativer til at opnå dette er allerede i gang.

Vi arbejder på at opbygge compliance-programmer og etiske standarder i forbindelse med markedsføringsmateriale, uddannelse til salgsrepræsentanter og retningslinjer til interaktion med sundhedspersonale, fordi vi stræber efter at have en høj grad af gennemsigtighed i vores relationer til vores kunder og vigtige opinionsledere i branchen. Vi øger også bevidstheden om vores adfærdskodeks og whistleblower-hotline, således at alle – selvom virksomheden vokser – er indforståede med, hvad der er rigtigt og forkert i en Ambu-kontekst, og så alle ved, hvor og hvordan de skal rapportere bekymringer,” forklarer Casper Venbjerg Hansen.

Et compliance-styringssystem
Ambu er også i gang med at implementere et overordnet compliance-styringssystem, der omfatter forskellige compliance-programmer. Systemet udgør en ramme for compliance-adfærd med hensyn til otte specifikke elementer og fungerer som et værktøj til at vurdere fremskridtene i forhold til disse elementer.

Gennem compliance-styringssystemet – der indeholder elementer såsom risikostyring, politikker og procedurer samt kommunikation og uddannelse – kan vi måle vores modenhedsniveau. Det giver os mulighed for løbende at overvåge og evaluere vores compliance-indsats,” siger Casper Venbjerg Hansen og fortsætter:

“Overordnet set kan vi gennem compliance-processer, retningslinjer og vores nye compliance-styringssystem sikre, at vi overholder alle de standarder, der er sat for os i sundhedssystemer rundt om i verden, og at der er konsistens og autenticitet i den måde, vi arbejder på, og i det, vi leverer. Det er et ansvar, vi alle har som en del af Ambu – fra bestyrelsen til ledelsen til de enkelte medarbejdere. Der er stadig meget arbejde, der skal gøres, men vores ambitioner er høje, og vi er på rette vej.

En stærk vækstkultur

"Vi er nødt til at turde ansætte anderledes og uddanne vores ledere til at se ud over deres eget spejlbillede."

Christoffer Bjørk Petersen
Head of Business Partnering & Development
Ambu

En stærk vækstkultur

Ambus vigtigste aktiv er medarbejderne. I dette regnskabsår blev der ansat ca. 1.000 nye medarbejdere i virksomheden, som nu har mere end 4.000 medarbejdere på verdensplan.

For os i Ambus HR-afdelinger har det været et travlt år med ansættelsen af så mange talenter i Ambu. Det at være en del af en virksomhed, der arbejder direkte for at hjælpe læger og forbedre patientplejen, er meget tilfredsstillende, og det er en af grundene til, at mange har valgt at blive en del af Ambu,” siger Christoffer Bjørk Petersen, Head of Business Partnering & Development, og fortsætter:

Ét element er at tiltrække og anskaffe talenter. Vi fokuserer også på at sikre, at vores medarbejdere har en ordentlig onboarding og en struktureret livscyklus i virksomheden, så de kan udleve deres passion og potentiale samt styrke deres præstation i al den tid, de er hos Ambu.

Ambus kultur og måde at arbejde på har til formål at udfordre og støtte medarbejderne i deres daglige opgaver. Graduate-programmer, lederudviklingskurser og netværksgrupper er nogle af de mange skridt, som Ambu i øjeblikket tager for at skabe plads til, at talenter kan lære og udvikle sig i deres roller.

At udvikle sig som individer og som virksomhed
For at sikre at vi fuldt ud understøtter vores nuværende vækststrategi, er det afgørende, at vi håndplukker de skarpeste hjerner, hjælper dem med at udvikle sig og integrerer dem korrekt i Ambus kultur,” siger Christoffer Bjørk Petersen.

Når nye medarbejdere kommer til virksomheden, bliver de mødt af deres kolleger og præsenteret for Ambus nøglefunktioner, forretning og kultur. Lige fra begyndelsen bliver regelmæssige check-ins, afstemning af mål og tid til feedback normen, og det fortsætter langt ind i den tid, hvor medarbejderne bliver Ambu-veteraner. Indsatsen sikrer, at Ambus medarbejdere får mulighed for at blive hørt, udvikle deres kompetencer og videreføre deres ambitioner, uanset hvor de befinder sig eller hvilken stilling de har.

Vi skal turde ansætte anderledes
Ambu er en innovationsdrevet virksomhed. Derfor er nye måder at tænke på, forskellige perspektiver og en stærk kultur, der harmoniserer det hele, nøglen til Ambus succes.

WVi er nødt til at turde ansætte anderledes og uddanne vores ledere til at se ud over deres eget spejlbillede. For eksempel skal der være en jævn kønsfordeling blandt de ansøgere, der tages i betragtning til hver enkelt ledig stilling. Faktisk stopper vi en rekrutteringsproces for at gå tilbage og sikre, at vi har en virkelig mangfoldig pulje af kandidater. Og derefter skal vi i virksomheden fortsætte med at fremme en inklusionskultur. Ambu er en global virksomhed med en rig arv, der vokser eksponentielt, og det skal vores medarbejdere, vores mindset og vores kultur afspejle,” forklarer Christoffer Bjørk Petersen.

En ftalatfri virksomhed

"Vi var ikke villige til at gå på kompromis med de færdige produkters funktionalitet, bestandighed eller holdbarhed.”

Annette Bitz
Head of Biosafety
Ambu

En ftalatfri virksomhed

 

I dette regnskabsår nåede Ambu sit mål om at eliminere skadelige ftalater fra alle produkter. Ftalater anvendes oftest som blødgørere, der tilsættes plast for at virke blødgørende og øge materialets fleksibilitet, gennemsigtighed og holdbarhed. På grund af deres kemiske stoffer kan nogle ftalater være sundhedsskadelige. Pr. 30. september 2020 er Ambu ophørt med at fremstille produkter, der indeholder sundhedsskadelige ftalater.

Det er et mål, som har været i gang i næsten ti år, og det er derfor en stor milepæl for os at nå det nu,” siger Annette Bitz, Head of Biosafety hos Ambu.

En kompleks proces
Målet blev skabt ud fra et kundebehov, og for at Ambu kunne opfylde dette behov, skulle virksomheden undersøge, hvilke blødgørere der kunne bruges som egnede erstatninger, og først da kunne projektet starte med 100 % ftalatfrie produkter.

Vi fortalte fra starten vores kunder, at vi var villige til at lytte til deres behov for ftalatfrie produkter, men vi påpegede også, at det langt fra var en nem proces. Det var ganske enkelt ikke nok for os kun at erstatte ftalaterne. Det var afgørende for os at finde de helt rigtige erstatninger. Vi var ikke villige til at gå på kompromis med funktionaliteten, bestandigheden eller holdbarheden af de færdige produkter. Det var også vigtigt for os, at erstatningen ikke påførte vores kunder en omkostningsbyrde,” siger Annette Bitz.

Projektet startede med en erstatning af ftalater i Ambus ansigtsmasker og larynxmasker, fordi disse produkter anvendes i direkte kontakt med patienter. I første omgang var målet kun at dække medicinsk udstyr, men det blev hurtigt udvidet til at omfatte hele produktporteføljen, herunder træningsudstyr som Ambumanikinerne.

En samarbejdsindsats
WVi var nødt til at bede alle vores leverandører om at fjerne ftalater fra deres produkter, og derefter var vi nødt til at teste produkterne. Det har været en enorm samarbejdsindsats blandt alle de involverede parter, og det er dejligt at se, at indsatsen har givet pote,” siger Annette Bitz.

I det forgangne regnskabsår arbejdede Ambu på at erstatte ftalater i kredsløb og VivaSight-produkter, og da dette lykkedes, har Ambu nu nået målet om ftalatfrie produkter i hele produktporteføljen.

Læs bæredygtighedsrapporten 2019/20

Læs disse historier og mange flere i dette års bæredygtighedsrapport. 

Download hele bæredygtighedsrapporten 2019/20

keyboard_arrow_up